Skip to content

Lijm 3M Spraymount spuitbus 400ml

Productnummer: 836258
Minimum afname: 1
Prijs per: Stuk

Op voorraad: 158

3M

Omschrijving

  Voor het monteren van films en ontwerpen.

  Kleeft onmiddellijk, maar blijft verplaatsbaar.

  Wordt niet broos met de tijd.

  Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.

  Eenvoudig spuiten en monteren.

  Bevat geen schadelijke drijfgassen.

  Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.

  Veiligheidsinformatie.

  Na het inademen frisse lucht toedienen.

  Bij klachten arts raadplegen.

  Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

  Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.

  Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.

  Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

  Gevarenaanduiding;

  H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

  H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Veiligheidsvoorschrift;

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

  P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

  P280E Beschermende handschoenen dragen.

  P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.

  P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

Specificaties

Lengte: 173 cm
Breedte: 67 cm
Hoogte: 69 cm
Gewicht: 377 gr
Volume: 799
Merk: 3M
Doelgroep: Onderwijs, ZZP'er
Thema: Clean desk, Organiseren, Presenteren
Kleuren: Transparant